Sherri Aytche

I enjoy creating “safe” spaces, whether it’s a vase to hold a beautiful bouquet, a bonsai planter to hold the shallow root system of a bonsai, or functional dinner ware plates, bowls, and cups to hold memories and experiences. I am drawn to natural colors and simple shapes influenced by culture, earthy, handmade, rustic, elements in contemporary form.
As a hand builder, each piece is made from a slab of red or white stoneware, shaped and formed by hand. Imprinting, adding texture and other surface treatments can come at any stage, the clay is formed and bisque fired in an electric kiln to cone 06 a max temp of 1830^. After coming out of the kiln it is then glazed or stained, oftentimes I will wipe the glaze away to expose the clay lying beneath the glaze. Pots are then fired to cone 6 high temp 2232^.

Stoneware Vessel
Ceramic
7″ x 12″ x 3.5″

Stoneware Vessel
Clay
4″ x 5″ x 4.5″

Footprints
Clay
12″ x 10″ x 1.5″

Ceramic   Sculpture   
Community: 3
Studio Number: 24
(503) 238-0973 | Potterybysherri@gmail.com
Website: http://www.sherriscollection.com
Facebook:
Instagram:
Twitter:

 

Wheelchair Accessible: Yes

Address: 2809 SE Stark St Portland, OR, 97214, USA

No

Posted in Uncategorized